LinguaPro | Tolmács- és fordítóiroda
LINGUA PRO Fordítóiroda | Tel.: +36 1 225-0154 | Fax: +36 1 225-0155 | Mobil: +36 70 423-91-87
E-mail: info@linguapro.hu

Fordítás, tolmácsolás, szinkrontolmácsolás, lektorálás
Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek előírásai vonatkoznak a LinguaPRO Fordítóiroda Kft (a továbbiakban: Fordítóiroda) és a Megrendelő között létrejött valamennyi szerződéses jogviszonyra. A Megrendelő a Megrendelőlap aláírásával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.

Szolgáltatások terjedelme

Írásbeli fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek eredménye az elektronikus vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus vagy papír adathordozóra készített célnyelvi fordítása. Szóbeli fordításnak – tolmácsolásnak - minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye a szóban elhangzott forrásnyelvi szöveg közvetlenül vagy elektronikus úton közvetített szóbeli fordítása a célnyelvre. Lektorálásnak minősül a Fordítóiroda vagy más Fordítóiroda által készített fordítás nyelvhelyesség és stílus alapján történő ellenőrzése a forrás- és a célszöveg egybevetésével, az élő nyelv követelményeinek megfelelően, továbbá a fordításban alkalmazott szakkifejezések ellenőrzése a szakma kifejezésrendszere alapján.

Szolgáltatási díjak

A fordítási, tolmácsolási és lektorálási díjak (együttesen: szolgáltatási díjak) a Fordítóiroda mindenkor érvényes díjszabása szerint kerülnek meghatározásra. A szolgáltatási díjak mellett a díjszabásban meghatározott esetekben felárak kerülnek felszámításra (sürgősségi, lektorálási, szerkesztési felár ill. tolmácsolás esetén túlóradíj). Fordítási munkák esetében a forrásnyelvi szöveg (szóközökkel együtt számított) leütéseinek száma képezi az elszámolás alapját. Amennyiben nem állapítható meg a fordítandó szöveg leütéseinek száma (pl.: hanganyag vagy nem elektronikus formátumú anyag fordítása), úgy a Felek a célnyelvi szöveg leütéseinek száma szerinti elszámolásban állapodnak meg. Az írásbeli árajánlat ebben az esetben csak tájékoztató jellegű; a pontos díj meghatározása ebben az esetben csak az elkészült fordítás alapján lehetséges. A lektorálási munkák díjazása a Fordítóiroda mindenkor érvényes díjszabása szerint kerül meghatározásra, az elszámolás alapját a forrásszöveg karakterszáma képezi. Tolmácsolásoknál a tolmácsolási munkára fordított tényleges időmennyiség képezi az elszámolás alapját, amelybe – vidéki vagy külföldi teljesítés esetén – beleszámít az utazásra, a szünetekre és az étkezésre fordított idő is. A Megrendelőt terhelik a tolmács utazási és szállásköltségei.

Fizetési feltételek

A Fordítóiroda szolgáltatásairól kiállított számlát a Megrendelő köteles készpénzes fizetés esetén a számla kézhezvételekor, banki átutalás esetén a számla kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül kiegyenlíteni. Különösen nagy terjedelmű megrendelések esetén a Fordítóiroda jogosult részfizetést kérni a Megrendelőtől. Ilyen esetekben a részfizetés módja és üteme külön megállapodásban kerül szabályozásra. A résszámlák kiegyenlítésétől függően a Fordítóiroda jogosult visszatartani ill. felfüggeszteni a megrendelés fennmaradó részének teljesítését. Ez a kikötés a Megrendelő azon megrendeléseire is vonatkozik, amelyekre a Felek rögzített szállítási határidőben állapodtak meg. A Megrendelő fizetési késedelem esetén a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot is köteles megfizetni.

A megrendelés visszavonása

A Megrendelő fordítási megrendelésének visszavonása esetén köteles kifizetni a visszavonás időpontjáig teljesített szolgáltatás munkadíját. Tolmácsolás esetén a Megrendelő legkésőbb a teljesítés megkezdése előtt 3 munkanappal vonhatja vissza a megrendelést fizetési kötelezettség nélkül. A megrendelés 3 napon belüli lemondása esetén Megrendelő köteles kifizetni a szolgáltatás várható díjának 50 %-át (legfeljebb egy napos munka esetén), illetve a teljesítés első napjára eső szolgáltatási díjat (több napos munka esetén).

A Megrendelő együttműködési és tájékoztatási kötelezettsége

A Megrendelő köteles a megrendelés aláírásával egyidejűleg tájékoztatni a Fordítóirodát a fordítással kapcsolatos speciális kivitelezési formáról (adathordozók használata, példányszám, a fordítás külső formája stb.), amelyet a Megrendelőlapon kell írásban rögzíteni. A fordítás elkészítéséhez szükséges információkat és dokumentumokat a Megrendelő köteles külön felszólítás nélkül a megrendelés aláírásával egyidejűleg a Fordítóiroda rendelkezésére bocsátani (a Megrendelő által használt szaknyelvi kifejezések szójegyzéke, ábrák, rajzok, táblázatok ill. rövidítések, stb.) Amennyiben a Megrendelő meghatározott szaknyelvi terminológia használatát kívánja a Fordítóirodától, akkor ezt tudatnia kell a Fordítóirodával az ehhez szükséges segédanyagok átadásakor. Ugyanez vonatkozik nyelvi változatok használatával kapcsolatos igények esetén is. A forrásnyelvi szöveg szakmai és nyelvi helyessége kizárólag a Megrendelő felelőssége. A fenti rendelkezések be nem tartásából eredő károk kizárólag a Megrendelőt terhelik.

Szavatosság

A Fordítóiroda szolgáltatásával kapcsolatban a Megrendelő a teljesítéstől számított 8 napon belül élhet kifogással. A minőségi kifogást és a szavatossági igényt írásban, megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva kell a Fordítóirodának eljuttatni. A tényleges fordítási hibák kijavítására a Fordítóirodának lehetőséget és időt kell biztosítani. Amennyiben a Megrendelő ezt megtagadja, vagy a hibák megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a Fordítóirodát mentesíti hiánypótlási kötelezettsége alól. Amennyiben a Fordítóiroda a számára biztosított idő alatt a hiánypótlást elvégzi, a Megrendelő a Fordítóiroda számláját teljes összegben tartozik megfizetni. Kézírásos, vagy nehezen olvasható szöveg fordítása esetén, olvashatatlan, illetve értelmetlen dokumentumok fordításaira szavatossági igény nem érvényesíthető. Nehezen írható a szöveg, ha táblázatos, túlnyomó részben képleteket, indexeket tartalmaz vagy a szöveg leírása folyamán eltérő ábécét (pl. latin vagy cirill) kell alkalmazni. Stilisztikai javítások (módosítások), illetve sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, vagy a Megrendelő által létrehozott, vagy belső szakkifejezések) - amennyiben a Megrendelő ezeket a megrendeléssel egy időben nem közli a Fordítóirodával - nem ismerhetők el fordítási hibaként. Ha a Megrendelő a fordítást sürgősséggel, ám lektorálás nélkül rendeli meg, az szükségszerűen kizárja a Fordítóiroda szokásos gyakorlatának megfelelő, magas színvonalú ellenőrzési tevékenységét. Ebben az esetben a Fordítóiroda nem vállal felelősséget a fordításban előforduló esetleges pontatlanságokért, jóllehet a fordítást ebben az esetben is a lehető legnagyobb gondossággal és figyelemmel kezeli. Lektorálás nélkül megrendelt fordítás esetén a Megrendelő elfogadja, hogy az esetleges stilisztikai eltérések nem minősülnek hibás teljesítésnek.

Kártérítés

A Fordítóiroda kizárólag az általa okozott károkért felel. A kártérítés mértéke legfeljebb a megrendelés számlázott értékéig terjed.

Titoktartási kötelezettség

A Fordítóiroda kötelezettséget vállal arra, hogy a munkatársai (beleértve alvállalkozóit is) tudomására jutott adatokat és információt szigorúan bizalmasan, a titoktartás szabályai szerint kezelik.

Teljesítési határidők

A teljesítési határidő a Megrendelő és a Fordítóiroda egyeztetését követően a Megrendelő lapon kerül meghatározásra. A teljesítési határidő betartásának a feltétele a fordítandó anyag teljes terjedelemben történő határidő szerinti átadása a Fordítóiroda részére, valamint a megállapodásban rögzített fizetési feltételek és egyéb kötelezettségek betartása. Amennyiben a fenti feltételeknek a Megrendelő a megadott határidőig nem tesz eleget, akkor a teljesítési határidő meghosszabbodik az így keletkező késedelmi idővel.

Vitarendezés

A Felek mindent megtesznek azért, hogy a Fordítóiroda szolgáltatásaival kapcsolatos vitás kérdéseiket egymás között, békés úton rendezzék. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései irányadóak. A szerződéses jogviszonyból eredő egyéb, nem szakmai jellegű jogviták eldöntésében a Fordítóiroda székhelye szerinti bíróság illetékes. Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek vagy érvénytelenekké válnak, úgy ez nem érinti az egyéb rendelkezések hatályát. Az érvénytelen rendelkezések helyett - hacsak jogszabály kötelezően nem rendelkezik - olyan szabályt kell alkalmazni, amely a legközelebb áll ahhoz, amire a felek akarata gazdasági célkitűzésük alapján irányult.